Lokale Uddannelsesudvalg - LUU

På skolen er der nedsat ét samlet LUU for social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse og to lokale efteruddannelsesudvalg.

LUU’s opgaver er bl.a., at:

 • Rådgive skolen om uddannelserne
 • Medvirke ved fastlæggelsen af den lokale undervisningsplan
 • Rådgive om fornyelse af uddannelserne
 • Virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
 • Give indstilling om valgfag af lokal betydning
 • Medvirke ved kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikken.

l lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser fastsættes det, at der nedsættes et antal faglige udvalg for erhvervsuddannelserne til at rådgive ministeriet og et antal lokale uddannelsesudvalg på de enkelte skoler til at rådgive skolerne.

Det faglige udvalg for skolens uddannelser er PASS - Fagligt udvalg for den pædagogiske asisstentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. PASS fastsætter uddannelsesordninger, bestemmer varighed og struktur på uddannelserne, følger udviklingsmulighederne og tager initiativ til revision af uddannelserne, samt medvirker til at sikre praktikpladser til området og gode uddannelsesmæssige forhold i praktikken. Der er tale om et udvalg med lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

På de enkelte uddannelsesinstitutioner er der nedsat et eller flere lokale uddannelsesudvalg (LUU), som også har lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Bestemmelserne fremgår af Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 171 af 02/03/2011 med senere ændringer og af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK nr. 1514 af 15/12/2010 med senere ændringer.

Medlemmer af LUU (eksternt link til passinfo.dk)

Lokalt uddannelsesudvalg AMU pæd/sosu  (eksternt link til epos.dk)

Møder i LUU

 • Vedtægt og forretningsorden for LUU

  • Du finder vedtægt for LUU her (PDF)

   Du finder forretningsorden for LUU her (PDF)

   Udvalget dækker følgende uddannelser, som skolen udbyder:

   • Grundforløb til uddannelserne
   • Den pædagogiske assistentuddannelse
   • Social- og sundhedsuddannelsen
    • Social- og sundhedshjælperuddannelsen
    • Social- og sundhedsassistentuddannelsen

   Bestemmelserne om nedsættelse af LUU fremgår af Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 171 af 02/03/2011 med senere ændringer og af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK nr. 1514 af 15/12/2010 med senere ændringer.