placeholder

SOSU assistent

Som SOSU assistent arbejder du med grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du er bindeledet mellem samfund, sygehus og pårørende, og du arbejder ud fra et helhedsorienteret borger- og patientperspektiv.

Varighed: 2 år, 9 måneder og 3 uger. Hvis du er 25 år og derover og har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse kan der gælde andre vilkår.

Uddannelsesstart: februar, maj, august, november

Økonomi under uddannelsen: Elevløn

 • Ansøgning og optagelse

 • Adgangskrav

 • Om jobbet

  • Hvilke opgaver løser en sosu-assistent

   Nogle af de opgaver, du hjælper borgerne med er:

   • Grundlæggende sygepleje
   • Sundhedsfremme og forebyggelse
   • Rehabilitering: støtte borgeren, så de kan klare sig selv så længe som muligt
   • Genoptræning

   Hvor arbejder en sosu-assistent

   Som ansat i hjemmeplejen går, cykler eller kører du rundt til borgere i lokalområdet. Du kan også have vejlednings- og planlægningsopgaver for grupper af brugere eller kollegaer.

   Som ansat i et plejebolig-miljø arbejder du med borgere, som har brug for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

   Som ansat på sygehus arbejder du med mange forskellige opgaver. Du gennemfører for eksempel indlæggelses- og udskrivningssamtaler, udfører grundlæggende sygeplejeopgaver og har et tæt samarbejde med andre faggrupper.

   Som ansat inden for det psykiatriske område arbejder du som social- og sundhedsassistent på hospitaler, i bofællesskaber og i distrikts- og socialpsykiatrien.

 • Om uddannelsen

  • SOSU assistentuddannelsen veksler mellem skoleundervisning og praktikophold.

   Praktikken foregår på hospitaler (somatik), i psykiatrien samt i hjemmeplejen og på plejehjem.

 • Lokal undervisningsplan (LUP)

 • Prøvebestemmelser

 • Muligheder efter uddannelse

  • Job

   Med en uddannelse som sosu-assistent er du kvalificeret til at arbejde på et sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien eller på et ældrecenter. Læs mere om jobbet.

   Videreuddannelse

   Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent kan du blandt andet videreuddanne dig til:

   • sygeplejerske
   • ergoterapeut
   • fysioterapeut
   • pædagog
   • socialrådgiver
   • bioanalytiker
   • jordemoder
   • radiograf
   • farmakonom

   På uddannelsesguiden.dk kan du læse mere om disse uddannelser, adgangskrav m.m.

    

   Efteruddannelse

   Som sosu-assistent har du også mulighed for at tage efteruddannelse. Se hvad skolen tilbyder under Kursus og efteruddannelse.

 • Praktikmål

  • Når du er i praktik som sosu-assistent bliver du bedømt ud fra en række praktikmål. Målene er det du forventes at kunne, når du afslutter din praktik.

   1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier.

   2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation.

   3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning.

   4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb.

   5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer.

   6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

   7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op.

   8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst.

   9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet.

   10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner.

   11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud.

   12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag.

   13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom.

   14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv.

   15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger.

   16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed.
 • Skole-praktikplaner

 • Litteraturliste

  • sosubibliotek.dk kan du se en liste over de grundbøger du skal have på uddannelsen.

 • Vis alle