placeholder

SOSU hjælper

Som SOSU hjælper er du det kendte ansigt i borgerens hjem, som yder pleje og omsorg, rådgiver om kost og ergonomi, hjælper borgeren med digital kommunikation og visiterer borgeren til anden hjælp.

Varighed: 1 år og 2 måneder

Uddannelsesstart: februar, maj, august, november

Økonomi under uddannelsen: Elevløn

 

 • Adgangskrav

  • Du har adgang til social-og sundhedsuddannelsen når du har gennemført grundforløb 2- social- og sundhed.

   Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan du blive optaget på andre vilkår.

   OBS: Særligt om optag på sosu-hjælperuddannelsen med uddannelsesstart 1. januar 2016

   Efter erhvervsuddannelsesreformen kan du kun søge om optagelse direkte på hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelsen trin 1, hvis du har et gyldigt grundforløbsbevis fra et grundforløb under fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik.

   Det vil sige et grundforløb rettet mod en af følgende:

   • Social- og sundhedsuddannelsen
   • Pædagogisk assistentuddannelsen
   • Hospitalsteknisk assistentuddannelsen
   • Tandklinik assistentuddannelsen.

   Alle andre skal søge om optagelse på grundforløb 2 - social- og sundhed.

 • Ansøgning og optagelse

 • Om jobbet

  • Som social- og sundhedshjælper yder du omsorg, pleje og praktisk hjælp til især ældre borgere. Det er mennesker, som har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere.

   Hvad arbejder sosu-hjælperen med

   Nogle eksempler:

   • du observerer, hvordan borgerne har det
   • du hjælper med personlig pleje og omsorg - f.eks. bad
   • du hjælper med praktiske opgaver - f.eks. rengøring
   • du vejleder borgerne i sunde vaner - f.eks kost og ernæring
   • du støtter borgerne i at følge træning og være aktive
   • du støtter borgerne i at klare sig selv mest muligt
   • du samarbejder med både borgere, pårørende og kolleger
   • du videregiver dine observationer både mundtligt og skriftligt

   Hvor arbejder en sosu-hjælper

   Som social- og sundhedshjælper arbejder du hos borgerne i deres eget hjem.

   Som ansat i hjemmeplejen går, cykler eller kører du rundt til borgere i lokalområdet.

   Som ansat i et plejebolig-miljø arbejder du hos borgere, som har brug for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

 • Om uddannelsen

  • Uddannelsen til sosu-hjælper varer normalt 1 år og 2 måneder og den veksler mellem skoleperioder og praktikperioder.

   Uddannelsens opbygning

   Du er normalt i skole i 17 uger og i praktik i 38 uger.

 • Lokal undervisningsplan (LUP)

 • Prøvebestemmelser

 • Muligheder efter uddannelsen

  • Job

   Med en uddannelse som SOSU hjælper er du kvalificeret til at arbejde inden for ældrepleje og lign.

   Videreuddannelse

   Som uddannet SOSU hjælper kan du læse videre til sosu assistent. Sosu-assistentuddannelsen giver mulighed for at søge ind på videregående uddannelse til for eksempel sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver eller tandplejer.

   Efteruddannelse

   Som SOSU hjælper har du også mulighed for at tage efteruddannelse. Se hvad skolen tilbyder under Kursus og efteruddannelse.

   Yderligere info

   Uddannelsesguiden har udviklet værktøjet EUD - videre som faglært, der kan give overblik over alle dine muligheder.

 • Praktikmål

  • Når du er i praktik som sosu-hjælper bliver du bedømt ud fra en række praktikmål. Målene er det du forventes at kunne, når du afslutter din praktik.

   1. Varetage dit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere.

   2. Møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde din faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se din egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.

   3. Kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.

   4. Professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre.

   5. Varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet.

   6. Arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.

   7. Reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring, på baggrund af observationer.

   8. Skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger.

   9. Reflektere over og forstå din egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner.

   10. Under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang.

   11. Støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv.

   12. Motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet.

   13. Dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer.

   14. Anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde.

   15. Kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

   16. Kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til Borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed.

   17. Forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi.

   18. Du har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab.

   19. Udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.
 • Skole-praktikplaner

 • Litteraturliste

  • sosubibliotek.dk kan du se en liste over de grundbøger du skal have på uddannelsen.

    

 • Vis alle